Steve Winter
2013, Explore
Steve Winter
Anusha Yadav
2013, Explore, Fellows
Anusha Yadav
Sharad Devarajan
2013, Entertainment
Sharad Devarajan
Tania Jain
2013, Design, Fellows
Tania Jain
Philip Weiss
2013, Explore
Philip Weiss
Anand Damani
2013, Design
Anand Damani
David Gere
2013, Explore
David Gere
Chetna Gala Sinha
2013, Explore
Chetna Gala Sinha
Itay Talgam
2013, Entertainment
Itay Talgam
Shashank Mani
2013, Explore
Shashank Mani
Dr.Devi Prasad Shetty
2013, Inspire
Dr.Devi Prasad Shetty
Popatrao Pawar
2013, Inspire
Popatrao Pawar
Lt. Cdr. Abhilash Tomy
2013, Explore
Lt. Cdr. Abhilash Tomy
Angad Daryani
2013, Fellows, Technology
Angad Daryani
Krithi Karanth
2013, Explore
Krithi Karanth
Yashraj Khaitan
2013, Fellows, Technology
Yashraj Khaitan
Franz Gastler
2013, Inspire
Franz Gastler
Devdutt Pattanaik
2013, Explore
Devdutt Pattanaik
Sarah Kenderdine
2013, Technology
Sarah Kenderdine
Pushpa Basnet
2013, Inspire
Pushpa Basnet
Lee Cronin
2013, Technology
Lee Cronin
Rives
2013, Explore
Rives
Shashi Tharoor
2013, Inspire
Shashi Tharoor
Stan Lee
2013, Inspire
Stan Lee
Christian Sarkar
2012
Christian Sarkar
Myshkin Ingawale
2013, Technology
Myshkin Ingawale
Kusum Kumari
2013, Fellows, Inspire
Kusum Kumari
Arunachalam M.
2012, Inspire
Arunachalam M.
Abelardo Gonzalez
2012, Design
Abelardo Gonzalez
Matt Johnson
2012, Technology
Matt Johnson
Angad Nadkarni
2012, Technology
Angad Nadkarni
Neil Harbisson
2012, Technology
Neil Harbisson
Ruma Roka
2012, Inspire
Ruma Roka
Vikram Patel
2012, Explore
Vikram Patel
Daniel Kish
2012, Inspire
Daniel Kish
Gaurav Tekriwal
2012, Explore
Gaurav Tekriwal
Karthik Naralasetty
2012, Explore
Karthik Naralasetty
Mittal Patel
2012, Inspire
Mittal Patel
Rohini Nilekani
2012, Inspire
Rohini Nilekani
Evan Grae Davis
2012, Explore
Evan Grae Davis
Suprio Das
2012, Technology
Suprio Das
Rosemary Nalden
2012, Inspire
Rosemary Nalden
Usman Riaz
2012, Entertainment
Usman Riaz
João Lammoglia
2012, Design
João Lammoglia
Shree Bose
2012, Inspire
Shree Bose
Cynthia Koenig
2012, Design
Cynthia Koenig